Acarona’m

“una història sobre el tacte i el reconeixement…”

Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Neixo, moro i visc
Com tot el creat
Mes jo sóc jo
I no sóc els altres.

Perquè un dia algú m’hi va portar
A un món que no volia
Malgrat que el meu cor hi pertanyia.

--

--

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jesus Jordan Parra

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.