Enamorada dels teus ulls

“Una memòria de tu…”

Photo by Apostolos Vamvouras on Unsplash

D’una memòria remota
Et busco per arreu
Ets el meu far estètic.

La teva mirada, captivadora,
Forta, lluent, aclaparadora,
Et miro i et recordo.

Una mirada en un temps va ser
Una mirada en un lloc perdut en el temps
Una mirada embolcallada sota el…

--

--

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store