La cruïlla del temps

“El misteri del bosc de la foscor…”

Photo by Meritt Thomas on Unsplash

Camins, pensaments, estats
El nostre cos ho sap tot
Més escoltar-lo és força difícil.

La nostra rutina, la nostra vida;
Arrossegada pel passat
Arrossegada pels nostres costums,
Ens arrossega per camins obscurs
Dins els quals breguem amb nosaltres mateixes.

--

--

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jesus Jordan Parra

Jesus Jordan Parra

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.