La cruïlla del temps

“El misteri del bosc de la foscor…”

Photo by Meritt Thomas on Unsplash

Camins, pensaments, estats
El nostre cos ho sap tot
Més escoltar-lo és força difícil.

La nostra rutina, la nostra vida;
Arrossegada pel passat
Arrossegada pels nostres costums,
Ens arrossega per camins obscurs
Dins els quals breguem amb nosaltres mateixes.

--

--

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store